0,00 
0

Twój Koszyk

0
Podsumowanie: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

0

Twój Koszyk

0
Podsumowanie: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

v1.Polityka przetwarzania danych osobowych

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań, w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z kluczowych zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest ASB GROUP Julita Kwiatkowska-Głuszek, Złotniki 60, 99-205 Dalików NIP: 7262313749, który jest operatorem internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem pilotydobramsklep.pl (dalej: pilotydobramsklep.pl).

Jesteśmy otwarci na zapoznanie się z Twoimi opiniami i przekazanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być potrzebne w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych pilotydobramsklep.pl pod adresem e-mail biuro@pilotydobramsklep.pl lub pocztą albo kurierem na adres ASB GROUP Julita Kwiatkowska-Głuszek, Złotniki 60, 99-205 Dalików – z dopiskiem do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Kiedy tworzysz konto na platformie pilotydobramsklep.pl, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;
• Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto) na platformie pilotydobramsklep.pl, takie jak: zdjęcie, pseudonim, płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;
• Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.
Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.
Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania
Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej
z Tobą, w tym do:
Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy pilotydobramsklep.pl;

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy pilotydobramsklep.pl;
• Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;
• Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych
z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;
• Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;
• Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;
• Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług oferowanych przez pilotydobramsklep.pl
Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między pilotydobramsklep.pl a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2.
Do ulepszania naszych usług

Zawsze chcemy móc oferować Tobie najlepsze doświadczenia z zakupami online. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu zakupowym, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia lub prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących, ich zwyczajów zakupowych.

Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

3.
Do celów marketingowych

Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to,że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Aby móc dostarczyć interesujących dla Ciebie informacji możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie
i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez:

Zmianę ustawień konta klienta w sekcji „Moje subskrypcje”;
Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas; lub przez
Kontakt przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.
W niektórych sytuacjach możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednakże w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

4.
Do obrony naszych uzasadnionych interesów

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być:

• Środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników platformy pilotydobramsklep.pl przed cyberatakami:
• Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;
• Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.
Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.
Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w pilotydobramsklep.pl. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcy usług kurierskich;
• dostawcy usług płatniczych/bankowych;
• dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych;
• dostawcy usług badania rynku;
• towarzystwa ubezpieczeniowe;
• dostawcy usług informatycznych;

Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe

Jeżeli mamy obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe władzom publicznym.

Zapewniamy, że dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Polsce.

Jednak możliwe jest przeniesienie niektórych danych osobowych do podmiotów znajdujących się w Unii Europejskiej lub poza Unią, w tym w krajach, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Zawsze podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że wszelkie międzynarodowe przekazywanie danych osobowych będzie następowało pod starannym nadzorem w celu ochrony Twoich praw i interesów. Przekazanie na rzecz dostawców usług i innych osób trzecich będą zawsze chronione zobowiązaniami umownymi oraz, w stosownych przypadkach, innymi zabezpieczeniami, takimi jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji, takie jak Tarcza Prywatności dla Ochrony Danych Osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, aby dowiedzieć się więcej o krajach, do których przesyłamy Twoje dane, a także o zabezpieczeniach, które wprowadziliśmy w odniesieniu do takiego przekazywania danych.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności TPay w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Jakie są Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. Aby skorzystać z tych praw, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Tożsamość. Poufność wszelkich zapisów zawierających dane osobowe traktujemy poważnie.W związku z tym prosimy Cię o przesłanie próśb odnośnie takich zapisów za pomocą adresu email podanego przy zakładaniu konta na platformie pilotydobramsklep.pl. W przeciwnym razie, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości w przypadku zgłoszenia przez Ciebie wniosku o udostępnienie takich zapisów.
Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, powtarzalny lub nadmierny, w którym to przypadku pobierana będzie opłata uwzględniająca administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o wszelkich opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.
Czas reakcji. Planujemy odpowiedzieć na wszystkie ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca, chyba że będzie to szczególnie skomplikowane lub jeśli złożą Państwo więcej wniosków, w którym to przypadku odpowiemy w ciągu dwóch miesięcy. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy też zapytać, czy możesz nam dokładnie powiedzieć, jakie informacje pragniesz otrzymać lub co jest przedmiotem Twojego zmartwienia. Pomoże nam to działać szybciej i skrócić czas reakcji.
Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.

Twoje prawa:

Dostęp:
Możesz wystąpić do nas:
• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
• o dostarczenie kopii tych danych,
• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.

Sprostowanie:
Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Możemy spróbować zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.

Usuwanie danych:
Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
• nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
• wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody), lub
• korzystasz z prawa sprzeciwu, lub
• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub
• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
• w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub
• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
Istnieją określone inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić prośbę.

Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z tego prawa należy pobrać z konta pilotydobramsklep.pl i zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi w pilotydobramsklep.pl, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na Ciebie czy na inną osobę lub podmiot. Jeśli nie zrobisz tego przed skorzystaniem z prawa do usunięcia, utracisz dostęp do dokumentów i pilotydobramsklep.pl nie będzie w stanie ich ponownie przekazać, ponieważ proces usuwania danych i usuwanie konta pilotydobramsklep.pl wraz ze wszystkimi danymi i dokumentami z nim związanymi jest procesem nieodwracalnym.

Ograniczenie przetwarzania danych
Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
• ich dokładność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący sprostowania), abyśmy mogli ją zweryfikować, lub
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, lub
• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.
Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
• posiadamy Twoją zgodę, lub
• w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przenoszenia danych osobowych
Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy, oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Sprzeciw
Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Możesz ubiegać się o to, aby nie być przedmiotem decyzji opartych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, ale tylko gdy podjęta decyzja:
• wywołuje skutki prawne wobec Ciebie; lub
• ma na Państwa podobnym istotny wpływ.
Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja podjęta po automatycznym podjęciu decyzji:
• jest nam niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą,
• jest dopuszczona przez prawo i istnieją odpowiednie gwarancje Twoich praw i wolności, lub
• jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie

Skargi

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

UL.Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.
Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pilotydobramsklep.pl, składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: biuro@pilotydobramsklep.pl lub pocztą lub kurierem na adres: ASB GROUP Julita Kwiatkowska-Głuszek, Złotniki 60, 99-205 Dalików – z dopiskiem do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.

2.POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.